Forretningsbetingelser

Sønder Ljørring Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 33156413

Alle opgaver, som Sønder Ljørring påtager sig, er omfattet af disse forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt.

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet.

I tillæg til vores forretningsbetingelser udøver Sønder Ljørring advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokatvirksomhed.

INTERESSEKONFLIKTER
Ved modtagelse af enhver ny sag undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt. Er der tale om en sådan konflikt påtager vi os ikke sagen og hjælper med at henvise til en anden advokat.

AFTALEBREV

Når vi påtager os en ny opgave, sender vi som udgangspunkt et aftalebrev til klienten. Aftalebrevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner og øvrige medar-bejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer samt om muligt et samlet tidsforbrug for opgaven. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med sagens udvikling, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, udarbejdes der ikke aftalebrev.

BEKÆMPELSE AF HVIDVASK
Som advokatfirma er Sønder Ljørring underlagt hvidvaskloven. Derfor er vi i en række situationer forpligtede til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter efter loven.

FORTROLIGHED
Hos Sønder Ljørring er vi underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager, behandles fortroligt.

PERSONDATA
Som led i udøvelse af advokathvervet, indsamler og behandler Sønder Ljørring personoplysninger og fungerer som dataansvarlig. Der henvises i den forbindelse til vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik | Sønder Ljørring Advokatfirma (systom.dk)

HONORAR
Vi beregner som udgangspunkt honorar efter medgået tid forbundet med sagens behandling. Ved afregning tager vi dog højde for det opnåede resultat, sagens kompleksitet og rådgivningens værdi for klienten, ligesom den ansvarlige advokat sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

UDLÆG
Vi lægger som udgangspunkt ikke ud for klienten for omkostninger og udlæg forbundet med sagens behandling. Der beder vi som udgangspunkt klienten om at indbetale beløbet til os forud for afholdelse af udgiften.

FAKTURERING
Vi afregner løbende sager ved udgangen af hver måned, medmindre andet aftales. Vores betalingsvilkår er 8 dage fra faktureringsdato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling påløber der renter i henhold til renteloven.

KLIENTMIDLER

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt klientkonto i Danske Bank. Tilskrevne renter fra klientkontoen tilfalder klienten, ligesom eventuelle negative renter afholdes af klienten.

Indestående på klientkonti er beskyttet af reglerne i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Garantiordningen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Sønder Ljørring påtager sig intet ansvar for tab på klientkonti, såfremt banken bliver nødlidende.

DEPOSITUM

I visse tilfælde beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG FORSIKRINGER
Sønder Ljørring rådgiver alene om dansk ret. Vi er ansvarlige for vores juridiske rådgivning efter dansk rets almindelige regler med de undtagelser og begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser.

Sønder Ljørring har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI. Vores ansvar er begrænset til maksimalt DKK 5 millioner pr. opgave, medmindre er aftalt.

Der kan alene rejses krav mod Sønder Ljørring og ikke mod den enkelte indehaver, advokater eller øvrige medarbejdere. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

KLAGER
Sønder Ljørring er underlagt Advokatsamfundets regler om klager. Opstår der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd eller med vores salær, kan klienten til enhver tid kontakte os med henblik på at finde en mindelig løsning. Er det ikke muligt at opnå enighed, kan klienten indgive en klage til Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Information om klager og adgang til den digitale klagesagsportal findes på Advokatnævnets hjemmeside:
https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/

LOVVALG OG VÆRNETING
Tvister mellem Sønder Ljørring og vores klienter afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

“Vi insisterer på at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres virkelighed”

Kontakt os i dag

Vi glæder os til at finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt